Westrik Verhuur
Vakantiewoning Scharendijke, Strand 89    Vakantiewoning Brouwershaven, Herckenstein 78    Vakantiebungalow Brouwershaven, Unio 43


Wees niet te laat en boek direct via deze pagina!
Westrik Verhuur

Disclaimer

Westrik Verhuur streeft ernaar deze website correct en zonder onderbreking te laten functioneren. Zij doet er alles aan om de online informatievoorziening en informatie-uitwisseling met gebruikers van de site zo veilig en probleemloos mogelijk te laten verlopen.

Ook aan de inhoud van deze site is de grootst mogelijke aandacht besteed. Toch kan het gebeuren dat er storingen optreden of dat opgenomen informatie onjuistheden bevat of onvolledig is. Voor de daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade voor de gebruiker van deze site wijst Westrik Verhuur uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid. Voor zover Westrik Verhuur aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal € 100,-.
Aansprakelijkheid van Westrik Verhuur voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Westrik Verhuur is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, zoals webhosting, webcounters of domeinregistratie.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u binnen bekwame tijd nadat u het gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, het gebrek schriftelijk bij Westrik Verhuur kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien u ons niet binnen één (1) jaar nadat u het gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk hebt gesteld.

Westrik Verhuur wijst daarnaast elke verantwoordelijkheid af voor het functioneren van op deze site opgenomen hyperlinks, alsmede de inhoud van de sites waarnaar al of niet via deze hyperlinks wordt verwezen.

Bij het samenstellen van de website van Westrik Verhuur leven wij uiteraard de regels uit de Auteurswet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens na en onthouden wij ons van ieder onrechtmatig handelen jegens derden. Desondanks zou het kunnen voorkomen dat u van mening bent dat er gegevens op de site van Westrik Verhuur vermeld staan waarmee uw belangen worden geschaad of die naar uw mening anderszins onrechtmatig zijn. Aarzel in dat geval niet om contact met ons op te nemen.

Westrik Verhuur behoudt zich tot slot het recht voor, zonder voorafgaand bericht aan bezoekers en gebruikers, vorm en inhoud van deze website te wijzigen.